EXPERTISE OVERZICHT

Vergroot grip op uw organisatieprocessen!

De hoeveelheid data neemt dagelijks toe, explosief en onbegrensd. Veel organisaties zien door de bomen het bos niet meer of ontberen de kennis om hun data optimaal te benutten. Met als gevolg verminderde grip op hun vitale organisatieprocessen. Centennium heeft alle expertise in huis om al uw data- en informatievraagstukken vakkundig op te lossen – en helpt u graag.

Benieuwd naar de mogelijkheden?
Bel ons op: 088 63 63 200 of mail: sales@centennium.nl

EXPERTISEGEBIEDEN

Data- en informatiemanagement is een breed containerbegrip en bestaat uit een groot aantal specifieke deeldomeinen, die we binnen Centennium expertisegebieden noemen. Onze specialistische kennis en brede ervaring ziet op een groot aantal van deze domeinen, die we hier graag op een rijtje hebben gezet.

Big Data & Cloud

Big Data refereert aan de mate van volume, variatie, vluchtigheid, viscositeit, volatiliteit en veraciteit van de data. De ‘Cloud’ biedt computer-, software-, gegevenstoegang- en storage-services die geen kennis van eindgebruikers vereisen over hoe de services geleverd wordt.

Business Intelligence

Business Intelligence beoogt dat gebruikers op de juiste locatie tijdige, betrouwbare, begrijpelijke en eenvoudig te manipuleren informatie ontvangen, waarmee eventueel ook analyses uitgevoerd kunnen worden. Het stelt de gebruikers in staat om inzicht te verkrijgen in de bedrijfsvoering van een organisatie.

Data architectuur

Data architectuur is een samenspel van heldere regels, afspraken en best practices om aanbod en verwerking van data optimaal te faciliteren. Structuur, relaties, actualiteit, mutatiesnelheid, granulariteit en de verwachte toepassing bepalen mede hoe data wordt verwerkt in de data architectuur.

Data Governance

Data Governance is een datamanagementconcept met betrekking tot het vermogen van een organisatie om een hoge datakwaliteit te waarborgen gedurende de gehele levenscyclus van de data door richting en toezicht op databeheer te zetten, welke optimaal rekening houdt met de behoeften van een organisatie.

Data Science

Data Science maakt gebruik van wetenschappelijke methodes, processen en algoritmes om kennis en inzichten uit gestructureerde en ongestructureerde data te krijgen. Data Science is een succesvol concept om statistieken, data-analyse en aanverwante methoden te verenigen.

Data Virtualisatie

Data virtualisatie is elke benadering van data management waarmee een toepassing data kan ophalen en manipuleren zonder technische details over de data benodigd te hebben, zoals de opmaak bij de bron of waar ze fysiek staan, en die een enkel klantbeeld uit alle samengevoegde data kan leveren.

Data Visualisatie

Data visualisatie is het proces waarbij concepten, ideeen en feiten worden geinterpreteerd door middel van afbeeldingen of grafische voorstellingen. Datavisualisatie vergemakkelijkt het begrip van de onderliggende data door deze te presenteren in een visuele samenvatting, zoals een grafiek.

Datawarehousing

Datawarehousing betreft de inrichting van een Datawarehouse omgeving. Een Datawarehouse is een dataverzameling die in een dusdanige vorm is gebracht dat terugkerende en ad-hoc vragen in relatief korte tijd beantwoord kunnen worden zonder dat de bronsystemen zelf daardoor overmatig belast worden.

ETL

Extraction, Transformation & Load (ETL) betreft processen waarin data uit verschillende bronnen worden samengevoegd, verbeterd, verrijkt en opgeschoond. De data wordt vervolgens op dezelfde eenduidige manier vastgelegd en weergegeven om goed inzicht in alle beschikbare data te krijgen.

EXPERTISEROLLEN

Effectief data- en informatiemanagement kent een uitgestrekt speelveld, met tal van specialistische kennisgebieden, die elk eigen tools, technieken en methodieken herbergen. Centennium beschikt over een breed expertisefundament en veel van haar consultants zijn in meerdere rollen inzetbaar.

Beheerder

Een beheerder is de persoon die binnen een organisatie verantwoordelijk is voor het optimaal functioneren van één of meer informatiesystemen. Niet alleen draagt de beheerder zorg voor de continuïteit van de systemen, hij vervult ook een ondersteunende rol ten aanzien van de gebruikers.

Business Analist

De Business Analist analyseert het bedrijfsproces en de informatiestromen binnen een organisatie. Hij brengt hierin veranderingen aan die het bedrijf efficiënter helpen te werken en fungeert hier als schakel tussen de business requirements (de opdrachtgever) en de oplossing (het ontwikkelingsteam).

Data Architect

Een specialist die zich bezighoudt met het ontwerpen, creëren, implementeren en beheren van de data-architectuur. Hij definieert hoe de data worden opgeslagen, verbruikt, geïntegreerd en beheerd door data-entiteiten en IT-systemen, evenals applicaties die die data op een of andere manier verwerken.

Data Scientist

Een data scientist is iemand die grote hoeveelheden data verwerkt uit verschillende (al dan niet gestructureerde) bronnen (oftewel ‘big data’) om deze om te zetten naar beschrijvende statistieken en analyses uit om inzichten te ontwikkelen, modellen te bouwen en een zakelijke behoefte op te lossen.

Docent

Onze docenten ontwikkelen trainingen op het gebied van Business Intelligence, Informatie Analyse, Data Architectuur, Data Management en Data Modellering en leiden mensen naar behoefte op in analyse, ontwerp, implementatie en beheer van data in de vorm van theorie en best-practices.

ETL Specialist

Een specialist in het ontwerpen, ontwikkelen en testen van ETL-processen. Hij houdt zich bezig met het op maat ontwerpen van opslagsystemen voor organisaties. Hierna zal de ETL specialist zich onder meer bezighouden met het begeleiden van het inladen van data in het nieuwe systeem.

Front-end developer

Front-end developers verzorgen de voorkant van toepassingen. Zij ontwerpen, ontwikkelen, testen en implementeren dashboards en rapportages. Ze houden zich bezig met technische aspecten, maar ook met vraagstukken op het gebied van gebruiksvriendelijkheid en toegankelijkheid.

Project Manager

De Project Manager is het middelpunt voor de dagelijkse leiding van een project en is geen onderdeel van een stuurgroep, maar rapporteert aan de stuurgroep. De Project Manager houdt altijd de zes prestatie aspecten in het vizier: tijd, kwaliteit, kosten, scope, risico, benefits.

Scrum Master

Scrum Masters helpen iedereen om de Scrum theorie, praktijk, regels en waarden te begrijpen. De Scrum Master is een dienend leider voor het Scrum Team en helpt diegenen buiten het Scrum Team te begrijpen welke van hun interacties met het Scrum Team behulpzaam zijn en welke niet.

EXPERTISESERVICES

Centennium helpt organisaties optimaal gebruik te maken van beschikbare data en daaruit gegenereerde informatie, zodat hun vitale processen effectiever en efficiënter verlopen. Hiervoor biedt Centennium een groot aantal diensten aan, van tijdelijke inlening van individuele resources tot adviezen en projecten.

Audit

Kritisch en onafhankelijk onderzoek met heldere conclusies en aanbevelingen over gemaakte of te maken keuzes, inrichtingen en oplossingen met betrekking op data- en informatiemanagement, van eendaagse quickscans tot diepgaande, technisch-inhoudelijke beoordelingen van systemen.

BI Roadmap

De Centennium BI roadmap is een methodiek die is ontwikkeld om u te helpen uw visie op Business Intelligence (BI) te bepalen en doelstellingen duidelijk te benoemen, om zo te komen tot een praktisch uitvoerbare procesroute en haalbare projectplanning.

Decentralisatie SD

Dit betreft de decentralisatie in het Sociaal Domein voor lokale Overheden. De door Centennium ontwikkelde 3i-methode leidt tot een geïntegreerde oplossing, waarmee op flexibele wijze aanvullende informatie uit een grote diversiteit aan gegevensbronnen en toepassingen gekoppeld wordt en is direct beschikbaar voor uitgebreide rapportage en analyse.

DWH automation

De Centennium Datawarehouse Methodiek (CDM) heeft een modulaire opzet waardoor aanpassingen en uitbreidingen snel en eenvoudig realiseerbaar zijn. Het is een gecontroleerde, methodische werkwijze waarbij het CDM automatisch het Datawarehouse en datamarts genereert op basis van metadata.

Interim professionals

Flexibele externe capaciteit om BI projecten op tijd af te ronden. Met name gekwalificeerde en/of specialistische kennis die organisaties niet zelf of niet voldoende beschikbaar hebben. De inzet van interim professionals kan voor kortere of langere periodes, full-time of part-time. Al naar gelang de wensen en behoeftes.

Opleiding en certificering

Middels cursussen en trainingen over actuele thema’s in Business Intelligence en Datawarehousing geven wij vaardigheden en inzichten een boost en creëren wij een kennisbasis waar professionals en hun organisaties op kunnen voortbouwen.

Project Start Architectuur

Een Project Start Architectuur (PSA) heeft als doel het beschrijven van een informatiearchitectuur. De informatiearchitectuur moet flexibel aanpasbaar zijn en in staat zijn om zowel het primaire proces te verantwoorden als stuurinformatie te geven tegen acceptabele en vooraf voorspelbare kosten.

Projectmanagement

Gekwalificeerde projectmanagers zijn in staat om allerhande projecten binnen data- en informatiemanagement te coördineren en tot een goed einde te brengen. En beschikken niet alleen over alle benodigde vakkennis, maar evenzeer over uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden.

Proof of Concept

Een Proof of Concept (PoC) wordt gebruikt om in korte tijd en tegen beperkte investeringen de waarde van concepten en technologieën zichtbaar te maken, gericht op inzicht krijgen in de mogelijkheden van tools als op de noodzakelijke modelleringsconcepten en architectuurkeuzes.

EXPERTISEFUNDAMENT

Data(base) management, big data & cloud
SQL
– Oracle (Rdb, NoSQL, PL/SQL)
– Microsoft (SQL Server, Azure, T-SQL)
– IBM (Db2, Netezza)
– SAP (ASE)
– Teradata
– Snowflake
– Amazon
– Google
– MapR
– Cloudera
– MySQL
– PostgreSQL
– Hadoop HDFS
– Spark SQL
– Elasticsearch
– Splunk

Data kwaliteit, integratie & virtualisatie
– Oracle (ODI, Big Data SQL)
– Microsoft (DQS, SSIS)
– IBM (Infosphere, Data Virtualization)
– SAP (BODS)
– Informatica (DQ, PowerCenter, Data Services)
– SAS (DQ, Data Management, Federation Server)
– Talend (Open Studio)
– Tibco (Data Virtualization)
– Pentaho (Data Integration)
– Amazon Web Services
– Google (BigQuery)
– Red Hat Jboss
– Centennium Automation Tool (CDM/TBD)
– Datavault Builder
– FME

Rapportage, analyse & data science
– Oracle (OBIEE)
– Microsoft (Excel, SSRS, SSAS, PowerBI)
– IBM (Cognos, SPSS)
– SAP (BusinessObjects)
– Tableau (Prep, Desktop, Server)
– Qlik (QlikView, Qlik Sense)
– SAS BI
– Tibco (Jaspersoft, Spotfire)
– Pentaho BI
– Google (Data Studio)
– RapidMiner
– Alteryx

Programmeertalen
– R
– Python
– Java
– .NET

REGULUSWEG 5  | 088 63 63 200  | SALES@CENTENNIUM.NL
WWW.CENTENNIUM.NL